Hadis Qudsi

Perpustakaan JIC / October 4, 2017

PERPUSTAKAANJIC – Segala puji bagi Allah Yang Kuasa lagi Maha Bijaksana, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam, semoga senantiasa dicurahkan kepada pimpinan para Rasul, Muhammad SAW, juga kepada para keluarga dan sahabat beliau.

Hadis qudsi merupakan sabda Rasulullah SAW yang disandarkan kepada Allah; beliau meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta’ala. Atau ia merupakan firman Allah yang diinformasikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik melalui Malaikat Jibril, atau melalui ilham, atau mimpi Nabi SAW, yang secara redaksional, susunan lafal dan kata-katanya, serta uslub  (style)nya berasal dari Allah Azza wa Jalla.

Buku ini berisikan hadis-hadis qudsi yang bermuatan secara garis besar meliputi aqidah, ibadah, dan akhlak dalam Islam. Bagaimana seorang seharusnya membangun kehidupannya baik secara vertical maupun horizontal yang diridhai oleh Allah SWT, bahagia dunia dan akhirat. Semua hadis-hadis qudsi yang dilampirkan dalam buku ini, bersumber dari al-Kutub al-Tis’ah, Sembilan kitab hadis, yaitu: Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nisai, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah,  Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Muwatha al-Imam Malik, dan Sunan al-Darimy.

Judul: Hadis Qudsi

Penulis: Dr. Moh. Syamsi Hasan, M.Pd

Penerbit: Amelia

Related Post

Tags: , , , ,Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *